Thiết bị cơ giới

Trợ lực lái thủy lực

Lưu lượng riêng từ 32 cm³/vòng -> 4,000 cm³/vòng
Áp suất làm việc tới: 210 bar

Sản phẩm liên quan