1 Thước đo hành trình (thước quang hoặc thước từ)

Thước đo hành trình (thước quang hoặc thước từ)